Domeinmanager Samenleven
De BUCH

WO, HBO   |   Maximaal €6994   |   Schaal 14   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 21-6-2021)

                                         DOMEINMANAGER SAMENLEVEN

 

                                                  Iemand die verbindt,

                                                          inspireert

                                                  en verder ontwikkelt

 

 

 

WERKORGANISATIE BUCH
Werkorganisatie BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vier zelfstandige gemeenten (ruim 100.000 inwoners), met één gezamenlijke ambtelijke organisatie per 2017. En dat in een groen gebied aan de kust van Noord-Holland, tussen zee en Alkmaardermeer, rijk aan strand, duinen, bos en polder. Met als unieke plekken onder meer het kunstenaarsdorp Bergen en eiland De Woude. Natuur, landschap en uitstekende faciliteiten voor recreatie staan dan ook centraal in de BUCH.

 

Missie en visie
Werkorganisatie BUCH heeft de ambitie om een toekomstgerichte organisatie te zijn die inwoners bereikt door zich dicht bij hen te organiseren en op die wijze hen tot een zelfregulerende en zelf-creërende samenleving stimuleert. Dit door 24/7 bereikbaar te zijn, door zich dicht bij de inwoners te organiseren, door op interactieve wijze met de samenleving in gesprek te zijn en door zich flexibel, dynamisch en innovatief op te stellen. Een organisatie die daarin op een effectieve, efficiënte en professionele wijze, faciliterend en stimulerend optreedt. Hierbij heeft zij de ambitie om Top Dienstverlener te zijn.

Werkorganisatie BUCH is een gemeenschappelijke regeling (GR). Aan het hoofd van de organisatie staat het bestuur met daaronder een algemeen directeur die eindverantwoordelijk is voor de organisatie. De algemeen directeur legt verantwoording af aan het bestuur. De vier gemeenten hebben elk een eigen gemeentesecretaris die samen de raad van secretarissen vormen.

 

DE ORGANISATIE & ONTWIKKELINGEN
Bij de BUCH werkorganisatie werken circa 800 medewerkers en de organisatie is nu nog verdeeld in vijf domeinen:
•           Inwoners & Ondernemers
•           Ruimtelijke Ontwikkeling
•           Samenleven
•           Beheer Openbare Ruimte
•           Bedrijfsvoering

In 2021 gaat een deel van het domein Inwoners en Ondernemers mogelijk over naar het domein Samenleven.

 

De werkorganisatie werkt op basis van vier principes:
•           resultaatgericht werken
•           kennis en ervaring bepalen jouw waarde
•           digitaal en activiteit gerelateerde werkplekken
•           thema’s, programma’s en projectmatig werken zijn leidend.

 

De organisatie heeft zes organisatiedoelen geformuleerd, elk onder verantwoordelijkheid van een domeinmanager. Te weten: top dienstverlener, van buiten naar binnen werken, financieel gezond, goed werkgeverschap, duurzame bedrijfsvoering en sterk en betrouwbaar in de regio.

 

De komende jaren zal bekeken worden hoe de organisatie het best gekanteld kan worden naar een organisatie die opgavegericht werkt en stuurt op basis van actuele management informatie.

 

Daarnaast hebben de vier gemeenten de komende jaren te maken met enorme druk op de financiën. Op dit moment wordt er al hard gewerkt aan voorstellen om te komen tot minder uitgaven of het stabiliseren daarvan. Uiteraard wordt de BUCH daardoor ook geraakt. Daarbij wordt van elke manager een constructieve bijdrage en een kritische blik op de eigen uitgaven verwacht. Vanzelfsprekend geldt deze bijdrage en positief kritische houding ook ten opzichte van plannen en ontwikkelingen binnen de rest van de organisatie.

 

Je werkt niet voor één bestuur, maar voor vier gemeenten. Deze vier gemeenten hebben een eigen college en gemeenteraad. Voor nieuwe ideeën vraagt dit om maatwerk en creativiteit.

 

De kernwaarden van de organisatie zijn: samenwerken, professioneel, innoverend en verbindend. Daarnaast ben je OPEN: ondernemend, positief, empathisch en nabij.

 

DOMEIN SAMENLEVEN
Het domein Samenleven bestaat uit de volgende vijf teams: Beleid, Jeugd, WMO, Participatie en Bedrijfsvoering. De teams zijn actief om volgens bovenstaande visie te werken en deze uit te dragen. Alle teams werken volgens deze visie, waarbij we rekening moeten houden met het behoud van de colour locale. Wij werken vanuit de vraag van de inwoner en zetten optimaal in op wat inwoners zelf kunnen (en willen). Daarvoor moeten we goed in contact staan met de samenleving. Van daaruit kunnen we beoordelen welke (maatschappelijke en individuele) kwesties wel of geen overheidsbemoeienis vereisen. Dit contact helpt ons ook om goed te kunnen bepalen wat nodig is om de inzet en eigen kracht van inwoners zoveel mogelijk effect te laten hebben. Het is met andere woorden een taak van ons als lokale overheid om de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen mensen in staat worden gesteld om de regie te houden op het eigen en/of gemeenschappelijke leven. Zo ontstaat de noodzakelijke infrastructuur waarbinnen bewoners zelf invulling kunnen geven aan de ‘vitale leefomgeving’. Als domeinmanager geef je leiding aan de teammanagers binnen het domein. Er werken ongeveer 160 medewerkers bij het domein.

 

Ben jij de verbinder en inspirator die de ontwikkeling van domein Samenleven verder gestalte geeft? Lees dan verder!

 

DE FUNCTIE
Als domeinmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurlijke ambities van de gemeenten en specifiek binnen het domein Samenleven. Dit binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen. In nauwe samenwerking met je collega managers werk je aan de maatschappelijke opgave. Dit geldt niet alleen voor de inhoud, maar ook voor de sturing en de processen. De kern hierbij is om het domein nog resultaatgerichter te maken en de in gang gezette koers richting een continu lerende en moderne organisatie die toekomstbestendig is vast te houden en te verstevigen. Een organisatie die op een bedrijfsmatige, effectieve & efficiënte, integrale en innovatieve wijze mensen - middelen koppelt aan de koers van de organisatie. Waarbij medewerkers flexibel en wendbaar kunnen inspelen op de veranderende vraag vanuit het bestuur en de samenleving.

 

Als domeinmanager leg je op alle terreinen de verbinding. Zowel met de disciplines binnen het domein Samenleven als met bestuur, MT, ondersteunende disciplines en werkvloer. Je opereert samen met je collega’s als één team. Daarbij overzie jij het gehele speelveld van Samenleven.

 

Accent managementopgave
Het domein Samenleven heeft te maken met de grote uitdaging de stijging van de kosten van Jeugdzorg en WMO op te vangen. Ook Corona heeft de nodige impact. Eén van de beheersmaatregelen is de doorontwikkeling van de teams naar het werken met een preventieteam en expertteam. Dit is een grote verandering voor de werkwijze binnen het domein. Monitoring en grip op data moeten hieraan bijdragen. Het komende jaar zal ongeveer een derde van het domein worden ondergebracht in de nieuwe organisatie, het regionale participatiebedrijf. De politiek bestuurlijke omgeving is groot, divers en complex: vier gemeenten en verschillende regio’s (Alkmaar, IJmond, Kop Noord-Holland, West Friesland). Het domein werkt vanuit een integraal dienstverleningsmodel. De sociale teams zijn het gezicht naar buiten. De werkdruk is hoog binnen het domein.

 

Accenten organisatieontwikkeling
In 2021 wordt onderzocht welke onderdelen van domein Inwoners en Ondernemers overgaan naar domein Samenleven. Inwoners en Ondernemer bestaat uit de teams:
-           Balie, Ontvangst & Burgerzaken
-           Communicatie, KCC, Subsidieloket & Kwaliteit (incl. Klachtencoördinator)
-           Documentair Informatiemanagement (DIM).

 

Het KCC is verder geprofessionaliseerd (incl. KCC Samenleven), we beantwoorden 1e-lijns-vragen vanuit een kennisbank via sociale media. De 4 gemeenten zijn telefonisch 24/7 bereikbaar (van 17.00 tot 8.00 uur via extern KCC) en er is een interne bereikbaarheid van 90% gerealiseerd. De balies werken volledig op afspraak en de frontofficemedewerkers hebben zich ontwikkeld tot specialisten op de servicekanalen. Het participatiebeleid wordt uitgevoerd: eerst in Bergen, de andere 3 gemeenten volgen. Ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het invoeren van een chatbot en live chat, producten verder digitaliseren, op locatie afleveren van reisdocumenten meer werken met KPI’s en IBT.

 

De nieuwe domeinmanager Samenleven gaat samen met het MT verder werken aan de nieuwe indeling van de teams en taken vanuit het domein Inwoners en Ondernemers.

 

PROFIEL VAN DE IDEALE KANDIDAAT
De ideale kandidaat is een ervaren, ambitieuze en gedreven manager met visie op de moderne en innoverende gemeente. Een bouwer en ontwikkelaar voor wie (aantoonbaar) de lokale overheid geen geheimen kent en met veel ervaring binnen het sociaal domein. Je bent resultaatgericht en toont daadkracht wanneer nodig. Je bent een coachend leider.

 

Je voelt je thuis in een dynamische omgeving die voortdurend in verandering is en je hebt ervaring met het vormgeven van organisatieveranderingen. Je straalt energie en vertrouwen uit, weet mensen te inspireren en te prikkelen. Bent in staat om zowel richting als ruimte tegelijk te geven. Je communiceert gemakkelijk en helder. Tevens ben je een pragmaticus, hebt natuurlijk gezag en biedt een luisterend oor. Je bent samenwerkingsgericht, faciliterend en dienstverlenend en je durft buiten de kaders te denken.

 

Kerncompetenties/vaardigheden
•           Politiek bestuurlijke sensitiviteit in een complexe omgeving
•           Zakelijkheid in opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
•           Natuurlijk en coachend leiderschap
•           (sparringpartner, toegankelijk, gezag, stevige persoonlijkheid)
•           Strategische denkkracht en handelen (binnen P&C/MT/bestuur)
•           Visie en overzicht op het vakgebied/speelveld (ook in finance)
•           Energieke doorpakker/denken in mogelijkheden
•           Samenwerker
•           Verbinder tussen de bestuur, organisatie en werkvloer
•           Maatschappelijke sensitiviteit
•           Koersvast en reëel in de uitvoering

 

Ruimte en ideeën!

We staan open voor verandering. Dat betekent dat er veel ruimte is voor jouw ideeën en initiatieven. Liefst vanaf jouw eerste werkdag! Behalve een goed salaris krijg je ook de mogelijkheid om werk en privé goed in balans te houden.

  • Salaris maximaal € 6.994,- op basis van 36 uur (schaal 14), voor zeer ervaren kandidaten is een arbeidsmarkttoelage bespreekbaar
  • Individueel keuzebudget van 17,05% op je salaris
  • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

 

Zin in deze baan?
Stuur je sollicitatie met motivatie en CV en/of filmpje uiterlijk 21 juni 2021 naar solliciteren@debuch.nl t.a.v. Anneke Leek. De eerste gespreksronde is gepland in week 25 of 26.

 

Meer informatie? Bel Marleen Wijnker, domeinmanager Samenleven, 088 9097205 of mail naar marleenwijnker@debuch.nl

Competenties

Visie
Coachen
Leidinggeven
Overtuigingskracht
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op werkeninnoordhollandnoord.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website